Знаменитые выходцы из села Куорка

Хѳѳрхэhѳѳ гараhан оюун бэлигтэн, эрдэмтэд
Урда унгэрhэн уhан хараа бишэн жэлэй хушэр хундэ байбашье, манай Хѳѳрхэ нютагтаа урэжэлтэй жэл байба. Хэжэнгын эхин хадаал хадань багаханууд, горход, нуга, тохойнуудынь, сѳѳрэм нуур, намагуудынь – ажамидаралай амисхаал юм. Хэзээ, ямар бурханай заяаhан иимэ hайхан бэлигтэй, хэшэгтэй хубуудтэй, усын уедэ таhаршагуй угhаа угта дамжадаг хуби заяатай зон гээшэб?
Читать дальше

Даша-Жамса Гунзынов «Буурал тоонто Хөөрхэмни»

Танилсагты, шэнэ ном! Бэлигтэй журналист, поэт, уран зохёолшон Даша-Жамса Гунзыновай «Буурал тоонто Хөөрхэмнай» гэжэ ном уншагшадай hонорто дурадхагдана. Даша-Жамса Гунзынов оройдоол 30 наhандаа алтан дэлхэйтэй хахасаа. Мунөө, мэндэ ябаа hаа, тэрэ ерэтэй убгэн hууха байгаа гээд турэлэйнь зон мунөө дурсана.
Читать дальше

Буурал тоонто Хѳѳрхэмнай

Апрелиин 21-ндэ Буряад гурэнэй ундэhэтэнэй номын санда Даша-Жамса Цыренович Гунзыновай «Буурал тоонто Хѳѳрхэмнай» гэжэ номой узуулэлтэ болоо юм. Уулзалгада олон эрдэмтэй, алдартай айлшад ерэжэ ѳѳрынгѳѳ сэдьхэл hанаан тухайгаа хѳѳрэбэ.

Галина Дашеева, Буряад арадай ирагуу найрагша: Манай Буряад арадай соёлой ехэ зутгэлтэн, габьяата хубуумнай Гунзэн-Норбо (Владимир) Гунзынов ахайнгаа Даша-Жамса Цыренович Гунзыновай номые Буряад унэн сониной хэблэлээр дамжуулан хэблэжэ гаргаба. Энэ хадаа болобол манай Владимир Цыреновичай тоон ехэ ажал, габьяа гэжэ тоолохо байнабди. Ушар юу гэбэл уни холо мартагдаhаншье угуй hаа мартагдаhан гэбэл холын тэрэ хорёод-гушаад онуудта бэшэгдэhэн шулэгуудыень ху сагсалбарижа, буридхэжэ, суглуулжа нэгэ ном буридхэжэ, иигэжэ угынга ехэ хэрэг бутээбэ гээшэ.
Читать дальше