Знаменитые выходцы из села Куорка

Хѳѳрхэhѳѳ гараhан оюун бэлигтэн, эрдэмтэд
Урда унгэрhэн уhан хараа бишэн жэлэй хушэр хундэ байбашье, манай Хѳѳрхэ нютагтаа урэжэлтэй жэл байба. Хэжэнгын эхин хадаал хадань багаханууд, горход, нуга, тохойнуудынь, сѳѳрэм нуур, намагуудынь – ажамидаралай амисхаал юм. Хэзээ, ямар бурханай заяаhан иимэ hайхан бэлигтэй, хэшэгтэй хубуудтэй, усын уедэ таhаршагуй угhаа угта дамжадаг хуби заяатай зон гээшэб?
Читать дальше

Достойный сын - кижингинской земли

Баяртуев Дугаржап Гыргеевич

Куорка. Баяртуев Дугаржап ГыргеевичС 1959 по 1986 год бессменным директором Кижингинской средней школы им. Х. Намсараева работал Дугаржап Гыргеевич Баяртуев. Он внес огромный вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения и в создание учебно-материальной базы школы. За годы его работы школа дважды была награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Бурятской АССР за успехи в обучении и воспитании, и высокие показатели в организации и работе ученических производственных бригад. Как учитель, как директор Дугаржап Гыргеевич пользовался огромным авторитетом, уважением в коллективе учителей, среди учеников и родителей.
Читать дальше

«Улаан Байшан»

Урдань, хаанта хархис засагай уедэ дарлалта доро зобожо тулижа байhан ажалша хун зон болбосоролгуй, харанхы будуулиг байдалда ном бэшэг мэдэхэгуй байгаа ха юм. Хаанта засагай хоёр дабхар дарлалта доро байhан буряад арад зон урсахан гэртэй, ухэр малаа хараад лэ, тэрээнэйнгээ шэмээрул хоол залгаад. «Уур сайхада – удэр болобо, харанхы болоходо – hуни ерэбэ», — гэжэ мэдэрээд ябадаг байгаа гэжэ мунѳѳ туухэ шэнгеэр мэдэнэбди.
Читать дальше