Знаменитые выходцы из села Куорка

Хѳѳрхэhѳѳ гараhан оюун бэлигтэн, эрдэмтэд
Урда унгэрhэн уhан хараа бишэн жэлэй хушэр хундэ байбашье, манай Хѳѳрхэ нютагтаа урэжэлтэй жэл байба. Хэжэнгын эхин хадаал хадань багаханууд, горход, нуга, тохойнуудынь, сѳѳрэм нуур, намагуудынь – ажамидаралай амисхаал юм. Хэзээ, ямар бурханай заяаhан иимэ hайхан бэлигтэй, хэшэгтэй хубуудтэй, усын уедэ таhаршагуй угhаа угта дамжадаг хуби заяатай зон гээшэб?
Читать дальше

Три жизни Цокто Номтоева

Поэт, писатель, учитель Цокто Номтоев

Куорка. Цокто НомтоевВ 1968 году впервые в СССР звание «Герой Социалистического Труда» присвоили учителям. В тот год, лишь два педагога в стране, удостоились этой высшей трудовой награды — знаменитый Василий Сухомлинский и сельский учитель из Бурятии Цокто Номтоев.

Впрочем, Номтоев тогда был, известен и как писатель, прошедший войну. Почти ровесник бурного XX века, в этом году ему исполнилось бы 102 года. Неудивительно, что в его судьбе отразились все потрясения эпохи. От семьи Номтоевых мы узнали то, о чем умалчивала советская пропаганда.
Читать дальше

«Улаан Байшан»

Урдань, хаанта хархис засагай уедэ дарлалта доро зобожо тулижа байhан ажалша хун зон болбосоролгуй, харанхы будуулиг байдалда ном бэшэг мэдэхэгуй байгаа ха юм. Хаанта засагай хоёр дабхар дарлалта доро байhан буряад арад зон урсахан гэртэй, ухэр малаа хараад лэ, тэрээнэйнгээ шэмээрул хоол залгаад. «Уур сайхада – удэр болобо, харанхы болоходо – hуни ерэбэ», — гэжэ мэдэрээд ябадаг байгаа гэжэ мунѳѳ туухэ шэнгеэр мэдэнэбди.
Читать дальше