Знаменитые выходцы из села Куорка

Хѳѳрхэhѳѳ гараhан оюун бэлигтэн, эрдэмтэд
Урда унгэрhэн уhан хараа бишэн жэлэй хушэр хундэ байбашье, манай Хѳѳрхэ нютагтаа урэжэлтэй жэл байба. Хэжэнгын эхин хадаал хадань багаханууд, горход, нуга, тохойнуудынь, сѳѳрэм нуур, намагуудынь – ажамидаралай амисхаал юм. Хэзээ, ямар бурханай заяаhан иимэ hайхан бэлигтэй, хэшэгтэй хубуудтэй, усын уедэ таhаршагуй угhаа угта дамжадаг хуби заяатай зон гээшэб?
Читать дальше

Даша-Жамса Гунзынов «Буурал тоонто Хөөрхэмни»

Танилсагты, шэнэ ном! Бэлигтэй журналист, поэт, уран зохёолшон Даша-Жамса Гунзыновай «Буурал тоонто Хөөрхэмнай» гэжэ ном уншагшадай hонорто дурадхагдана. Даша-Жамса Гунзынов оройдоол 30 наhандаа алтан дэлхэйтэй хахасаа. Мунөө, мэндэ ябаа hаа, тэрэ ерэтэй убгэн hууха байгаа гээд турэлэйнь зон мунөө дурсана.
Читать дальше

«Улаан Байшан»

Урдань, хаанта хархис засагай уедэ дарлалта доро зобожо тулижа байhан ажалша хун зон болбосоролгуй, харанхы будуулиг байдалда ном бэшэг мэдэхэгуй байгаа ха юм. Хаанта засагай хоёр дабхар дарлалта доро байhан буряад арад зон урсахан гэртэй, ухэр малаа хараад лэ, тэрээнэйнгээ шэмээрул хоол залгаад. «Уур сайхада – удэр болобо, харанхы болоходо – hуни ерэбэ», — гэжэ мэдэрээд ябадаг байгаа гэжэ мунѳѳ туухэ шэнгеэр мэдэнэбди.
Читать дальше