Буурал тоонто Хѳѳрхэмнай

Апрелиин 21-ндэ Буряад гурэнэй ундэhэтэнэй номын санда Даша-Жамса Цыренович Гунзыновай «Буурал тоонто Хѳѳрхэмнай» гэжэ номой узуулэлтэ болоо юм. Уулзалгада олон эрдэмтэй, алдартай айлшад ерэжэ ѳѳрынгѳѳ сэдьхэл hанаан тухайгаа хѳѳрэбэ.

Галина Дашеева, Буряад арадай ирагуу найрагша: Манай Буряад арадай соёлой ехэ зутгэлтэн, габьяата хубуумнай Гунзэн-Норбо (Владимир) Гунзынов ахайнгаа Даша-Жамса Цыренович Гунзыновай номые Буряад унэн сониной хэблэлээр дамжуулан хэблэжэ гаргаба. Энэ хадаа болобол манай Владимир Цыреновичай тоон ехэ ажал, габьяа гэжэ тоолохо байнабди. Ушар юу гэбэл уни холо мартагдаhаншье угуй hаа мартагдаhан гэбэл холын тэрэ хорёод-гушаад онуудта бэшэгдэhэн шулэгуудыень ху сагсалбарижа, буридхэжэ, суглуулжа нэгэ ном буридхэжэ, иигэжэ угынга ехэ хэрэг бутээбэ гээшэ.

Иимэ гоё ном хэблэхэ гэбэл ехэ ажал хэрэгтэй юм аабдаа. Даша-Жамса Гунзыновай гэр булэ олон, унэр баян хадаа хуу буулта суглараад нухэдуудэрээ хамта иимэ габьяата турэлэйнгѳѳ шулэг, зохёолнуудынь суглуулжа нэгэ зохидхон ном болгоо бэзэ.

Ханда Гунзынова, Российн габьяата багша: Мунѳѳдэр номой сансоо манай ундэhэтнэй аргагуй ехэ hайн удэр боложо байна. Манай уг гарбалда баяр боложо юуб гэхэдээ манай абга Даша-Жамса Гунзыновай богонихоншьеhаа ажаhууhан наhан соогоо хэжэ урьдиhэн ажал хэрэгынь дун болгожо гаргаhан номой хэблэлэй баяр болобо. Мэдээ орохо сагhаамнай хойшо хугшэн эжымнай маанадтаа ходо тиимэ абгатай хунууд гээшэт. 1950 ондо «Нютагаймнай хунууд» гэжэ рассказуудайнгаа согсолбори гаргажа зондо мэдуулhэн юм гэжэ хѳѳрэжэ ходо хубуугээ дурдадаг мун. Даша-Жамса Гунзынов хадаа удаахан саг соо ябаашье угы hаа долоон жэл hургуулида оробогуй жаа байхаhаа хойшо бэрхэ hурадаг байhан юм гэжэ хугшэн эжымнай хѳѳрэдэгhэн. Сугтаа hураhан нютагаймнайшье зон хѳѳрэдэгhэн аргагуй hайн хурса хун байhан юм. Тиигээд бэрхэ хунэй наhан богони байhан юм гудаа, сагhаа урид нугшэhэн гэжэ, тиигээд богонихон хувь сагсоо аргагуй ехэ юумэ хэжэ урьдиhэн юм.

Гунзыновтанай баяраар амаршалжа Буряад гурэнэй ехэ hургуулиин оюутнууд гоё шулэгуудые хѳѳрэбэ, мун Буряад арадай зужэгшэ Тогмит Танхаев «Аба» тухай дуу бэлэг бариба.

Источник: ООО «Байкальские информационные кабельные сети»

Нет комментариев