Даша-Жамса Гунзынов «Буурал тоонто Хөөрхэмни»

Танилсагты, шэнэ ном! Бэлигтэй журналист, поэт, уран зохёолшон Даша-Жамса Гунзыновай «Буурал тоонто Хөөрхэмнай» гэжэ ном уншагшадай hонорто дурадхагдана. Даша-Жамса Гунзынов оройдоол 30 наhандаа алтан дэлхэйтэй хахасаа. Мунөө, мэндэ ябаа hаа, тэрэ ерэтэй убгэн hууха байгаа гээд турэлэйнь зон мунөө дурсана.Даша-Жамса Гунзынов оройдоол 5 хусэхэгуй жэлэй туршада «Буряад-Унэн» сониной редакцида худэлхэдөө, алдар нэрэеэ мунхэлжэ урдеэ. Зохеолшын бэшэhэн бутээлнуудые тэрэ сагта уншаhан зон мунөөшье мартаагуй байна.
Чингис Гуруев, Россин габьяата артист: Ехэ hонирхожо, хужарлажа уншадаг hэнби. Тиигээд лэ мунөө тэрэ шулэгуудынь иигээд дахин мунөө, тэрэ, Совет уедэ бэшэгдэhэн шулэгуудынь, мунөө уедэ, иигээд, харахада, ехэ тэрэ удхынгаа талаар, шэнжэ шанарайнгаа талаар, тэрэ, зохёохы шанарайнгаа талаар ехэ урагшатай тиимэ мунөө уедэ тон хэрэгтэй шулэгууд, рассказууд байнал даа.
Гунзэн-Норбо Гунзынов, дуу хубууниинь, энэ убэлөөрөө ябажа, ахынгаа бэшэhэн зохёол, статья, шулэгуудыень узэг узэгөөрнь суглуулаа. Номдо ороhон бухы материал Буряадай Ундэhэтэнэй номой hангай баян архивhаа суглуулагдаба.
Гунзэн-Норбо Гунзынов, Даша-Жамса Гунзыновай дуу хубуун: Даша-Жамса ахаймни оройдоо 30 наhатайдаа наhа дуурэшэhэн байна бшибы даа. Тиигээд лэ ехэл залуугаар наhа дуурэшэhэн. Энээхэн богонихон болзор соол лэ яhалаш юумэ хэhэн байна. Даша-Жамса ахай тухайгаа ехэл олон hонин юумэнуушые дуулагша бэлэйб. Олон таниха нухэдынь Даша-Жамса ахайе ехэл бэлигтэй хун байhан, ехэ абьяастай, шадалтай зурхэтэй хун байhан юм гэжэ.
Поэт Даша-Жамса Гунзынов номойнгоо хожом хэблэгдэхые мэдэhэн шэнги, иимэ шулэг бэшэжэрхёо гээд ном буридхэhэн Галина Дашеева тайлбарилаад, зунтэй шулэгыень залгуулан уншаба.
Галина Дашеева, «Буряад-Унэн» сониной ахамад редактор: Энэ хубуун эдиртээ эрхим байдал зохёонол. Эрид хурса зорилгоороо эрдэм, суртаал дабуулнал. Хэтэдээ эрхэеэ эдлэhэн хэдэн миллион нухэдтэйл. Хэшэгээ баяртай дэлгэhэн хэрэм шэнги оронтойл.
Энэ ном Буряад Ундэhэтэнэй номой санда, «Буряад Унэн» хэблэлэй байшанда, мун тиихэдэ Гунзэн-Норбо Гунзыновта бии. Һонирхобол, хандагты.

Автор: Баяр Жигмитов «Буряад ороной hонинууд», БГТРК

Источник: Блок Баяра Жигмитова

Нет комментариев