Рабсалов Сундуп Бимбаевич - биография

Самородок из гущи народной
Представитель старшего поколения актеров бурятского драматического театра драмы им. Х. Намсараева Сундуп Бимбаевич Рабсалов родился 12 февраля 1909 года в селе Куорка Кижингинского района в семье скотовода — середняка Бимбаева Рабсала. В 1928 году закончил 7 классов Эдэрмыкской средней школы и с этого времени работал в колхозе на разных работах. Со 2 сентября 1931 года по 8 августа 1933 года служил на Дальнем Востоке в рядах РККА.

В 1933 году на родину в Куорку приехал артист Чойжинима Генинов, чтобы выявить, отобрать и пригласить для работы в молодом национальном театре одаренных юношей и девушек, активных участников сельской художественной самодеятельности. С 15 октября 1933 года С. Рабсалов, Д. Дондуков, Х. Дамбиев из Кижингинского района были приняты в труппу Бурят-Монгольского драматического театра. Сундуп Бимбаевич проработал здесь в течение 47 лет до 1980 года.
Читать дальше

Знаменитые выходцы из села Куорка

Хѳѳрхэhѳѳ гараhан оюун бэлигтэн, эрдэмтэд
Урда унгэрhэн уhан хараа бишэн жэлэй хушэр хундэ байбашье, манай Хѳѳрхэ нютагтаа урэжэлтэй жэл байба. Хэжэнгын эхин хадаал хадань багаханууд, горход, нуга, тохойнуудынь, сѳѳрэм нуур, намагуудынь – ажамидаралай амисхаал юм. Хэзээ, ямар бурханай заяаhан иимэ hайхан бэлигтэй, хэшэгтэй хубуудтэй, усын уедэ таhаршагуй угhаа угта дамжадаг хуби заяатай зон гээшэб?
Читать дальше

«Улаан Байшан»

Урдань, хаанта хархис засагай уедэ дарлалта доро зобожо тулижа байhан ажалша хун зон болбосоролгуй, харанхы будуулиг байдалда ном бэшэг мэдэхэгуй байгаа ха юм. Хаанта засагай хоёр дабхар дарлалта доро байhан буряад арад зон урсахан гэртэй, ухэр малаа хараад лэ, тэрээнэйнгээ шэмээрул хоол залгаад. «Уур сайхада – удэр болобо, харанхы болоходо – hуни ерэбэ», — гэжэ мэдэрээд ябадаг байгаа гэжэ мунѳѳ туухэ шэнгеэр мэдэнэбди.
Читать дальше