Гунзынов Дамби Гунзынович - Заслуженный мелиоратор

Рассказ о моем отце
Куорка. Гунзынов Дамби ГунзыновичДамби Гунзынович родился в 1926 году в местности Салагайн Шэбэр села Куорка, в семье простых тружеников — крестьян. День рождения датируется 10 марта, т. е. по лунному календарю «улаан зуданай арбанда тyрѳѳhэнши», как говорили ему родители. В 1916 году во время первой мировой войны в числе многочисленных односельчан наш дедушка Цыренов Гунзэн был призван на тыловые работы под Архангельск и оттуда вернулся тяжелобольным. Благодаря стараниям своей жены и лечению тибетской медициной выздоровел и прожил еще несколько лет. Но, в конце концов, болезнь все-таки одолела его, и он умер в возрасте 44 лет, оставив малолетних детей.
Читать дальше

Турнир памяти гвардии капитана Будаева Даржа Будаевича

9 мая в с. Зугмара состоялся третий Межрегиональный шахматный турнир памяти гвардии капитана Будаева Даржа Будаевича среди мужчин, женщин и детей разновозрастных категорий. В турнире участвовало более сорока человек.

Спонсором соревнований являлся сын нашего земляка Виктор Даржаевич Будаев, ныне живущий в городе Москве. Все призы – грамоты, футболки с логотипами турнира, медали, ценные подарки, денежные призы он привез и вручил сам победителям и призерам шахматного турнира.
Читать дальше

Доржогутабай Дансаран Шагдарович - биография

Наhанай далай хамта гаталха хуби заяан

Куорка. Дансаран ДоржогутабайХунэй ажабайдал гайхалтай hонин зуйл. Золтой хун зол хубияа оложо, энэ наhандаа жаргаха гэжэ хэлсэхэ. Иимэ hайхан уйлэдэ хуртэhэн Дансаран Шагдарович Зинаида Жамьяновна Доржогутабайтан «уран бэлигтэнэй улгы» гэгдэhэн Хөөрхэ нютагтаа таби гаран жэлэй саана тухеэрhэн буусадаа эбтэй эетэйхэн, аза жаргалтай ажаhуунад.

1957 ондо Хори нютагhаа турэлэйдөө айлшаар бууhан уриханаар миhэрhэн сагаахан шарайтай Зинаида басаган шандааhа ехэтэй, жэбжэгэр, бухэриг Дансаран хубуунэй сэдьхэл зyрхэндэ бухөөр хадуугдажа, айл булэ болохо гэhэн мэдэрэлдэ абтагдаhан байха юм.
Читать дальше

Баяртуев Ринчин-Доржо Гыргеевич

Работая руководителем не боялся никаких трудностей

Куорка. Баяртуев Ринчин-ДоржоРинчин-Доржо Гыргеевич родился в 1930 году в местности Кусоты села Куорка, Кижингинского района в семье колхозника, потому с детства познал тяжелый труд и по мере возможности помогал родному колхозу, семье в годы военного лихолетья. В 7 лет родная мать умерла, нет ни одной фотографии, запечатлевший ее милый образ. Старший брат Дугаржап Гыргеевич ушел в армию, будучи в 9-ом классе и воевал на фронтах ВОВ в составе 2-го Украинского фронта в качестве минера-подрывника. Удивительна военная биография старшего брата, прошедшего две войны. За ратные подвиги был награжден орденом Отечественной войны II степени, многочисленными медалями, в том числе «За победу над Японией».
Читать дальше

Кумыс собирается по каплям

В Куорке начали доить лошадей
Пять тысяч раз взбивает кумысную закваску Баярма Будацыренова по вечерам и три тысячи раз по утрам.

Опытная доярка впервые в жизни буквально две недели назад начала доить четырех диких кобыл, которые до этого не знали прикосновения рук человеческих. Личное подсобное хозяйство близ села Куорка в местности Нарин-Шибирь организовал молодой парень Тумэр Доблаев. Здесь он собирается обустроить настоящую бурятскую усадьбу: завел бурятских овец породы буубэй, дружелюбную собаку породы хоттошо, установил юрту и решил заняться производством кумыса.
Читать дальше

«Дайнай хойшолонгуудые бэе дээрээ узэhэнөө дуулгаха хусэлтэйб»

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай дуурэhээр 65 жэлэй ойн ехэ гэгшын баяр тэмдэглэгдэхэеэ байна. Тиигээд бухы боложо байhан гурэн соохи уйлэ хэрэгууд энэ удэртэ зорюулагдана гээшэ ааб даа. Дайнай хара далида сохюулагдаагуй айл гэжэ орон соомнай угыл ёhотой. Бидэ, 1950-аад онуудта турэhэн ухибууд, турэhэн нютагтаа дайнай хойшолонгуудые баhал багасага хараhан, узэhэн байнабди. Манай баабайтанаар Хөөрхэ нютагта зэргэлээд, хоройн хоёр тээ хуршэ hууhан Амгалан баабайтан гэжэ наhатай айлайда би жаахан хоёр дуу хубуудээ дахуулаад лэ, удэрэй арбан таба дахин гэхээр ородог байгааб.

Баяр, Булган, Сэбаан гэжэ зээнэртэйнь ехэ эбтэйгээр наадахабди. Амгалан баабай ундэр томо, жэбжэгэр сэбэр бэетэй, барбагар томонууд нидхэтэй, туни даруу зантай хун байгаа гэжэ hанагдадаг. Ехэ зурхэтэй, 1920-30 онуудаар Монгол хурэтэр гэр булэтэеэ ошоод ерэhэн хун гээд, хунуудэй хөөрэлдэдэгые hанадагби. Хугшэн убгэн хоёр «Сээнгэ» гэжэ нэрэтэй, саб сагаахан буржад гэhэн ута нооhотой, наhатай болошонхой хаб нохойтой байха. Тэрэнээ эдеэлуулхэ болоходоо, Амгалан эжы: «Сээнгэ, яба, амhартаа абаад ерэ!» гэхэдэнь, нохойнь гуйжэ ошоод, эдюурээ амандаа зуугаад ерэхэ, бидэ ямаршье цирк хараhанhаа өөрэгуй хухилдэхэбди.
Читать дальше

Достойный сын - кижингинской земли

Баяртуев Дугаржап Гыргеевич

Куорка. Баяртуев Дугаржап ГыргеевичС 1959 по 1986 год бессменным директором Кижингинской средней школы им. Х. Намсараева работал Дугаржап Гыргеевич Баяртуев. Он внес огромный вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения и в создание учебно-материальной базы школы. За годы его работы школа дважды была награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Бурятской АССР за успехи в обучении и воспитании, и высокие показатели в организации и работе ученических производственных бригад. Как учитель, как директор Дугаржап Гыргеевич пользовался огромным авторитетом, уважением в коллективе учителей, среди учеников и родителей.
Читать дальше

«XX зуун жэл» («XX век»)

Куорка. Обложка книги ДоржогутабайИменно так называется новая книга известного куоркинского поэта Дансарана Доржогутабая. Ограниченный тираж компенсируется высоким полиграфическим качеством издания, мелованной бумагой и офсетной печатью.

Типография «Нова-Принт» выступила издателем этого поэтического шедевра, а администрация района — генеральным спонсором. 566 страниц высокого поэтического слога вызывают восхищение, как среди творцов-коллег, так и у любителей поэзии. Знаменитая плеяда поэтов и писателей кижингинской долины, сегодня, к сожалению, ограничивается всего лишь несколькими именами.
Читать дальше

Доржогутапов Дамдинцырен Дансаранович

Куорка. Доржогутапов Дамдинцырен ДансарановичДамдинцырен Дансаранович родился 10 февраля 1959 года в селе Куорка. В 1965 г. поступил в 1 класс Куоркинской начальной школы. В 1975 г. закончил Верхне-Кижингинскую среднюю школу. В 1976 г. поступил в БГПИ им. Д. Банзарова на физико-математический факультет на отделение общетехнических дисциплин и труда, закончил в 1980 г.

С 1980 года работает учителем технологии, черчения, рисования в Новокижингинской средней школе. Подготовил 3 победителей и 2 призеров республиканской олимпиады по технологии.
Читать дальше

Революция в животноводстве

В селе Куорка родился необычный теленок

Куорка. Лхасаранов с хайначонкомРодился белый хайначонок 2 декабря 2010 года на гурте в местности Кусоты недалеко от села Куорка Кижингинского района. Этого события ученый-зоотехник Булат Бастуевич ждал 18 лет. Достижение привлекательно тем, что хайнаки как и яки очень неприхотливы, пасутся круглый год, быстро набирают вес, их молоко очень жирное и полезное. Не надо им готовить на зиму корм, строить теплые коровники, потому что их организм быстро накапливает жир. Именно поэтому животноводы возлагают большие надежды на хайнаков. Ведь при минимальных затратах можно получить хорошие результаты.
Читать дальше