Доржогутабай Дансаран Шагдарович - биография

Наhанай далай хамта гаталха хуби заяан

Куорка. Дансаран ДоржогутабайХунэй ажабайдал гайхалтай hонин зуйл. Золтой хун зол хубияа оложо, энэ наhандаа жаргаха гэжэ хэлсэхэ. Иимэ hайхан уйлэдэ хуртэhэн Дансаран Шагдарович Зинаида Жамьяновна Доржогутабайтан «уран бэлигтэнэй улгы» гэгдэhэн Хөөрхэ нютагтаа таби гаран жэлэй саана тухеэрhэн буусадаа эбтэй эетэйхэн, аза жаргалтай ажаhуунад.

1957 ондо Хори нютагhаа турэлэйдөө айлшаар бууhан уриханаар миhэрhэн сагаахан шарайтай Зинаида басаган шандааhа ехэтэй, жэбжэгэр, бухэриг Дансаран хубуунэй сэдьхэл зyрхэндэ бухөөр хадуугдажа, айл булэ болохо гэhэн мэдэрэлдэ абтагдаhан байха юм.
Читать дальше