Доржогутабай Дансаран Шагдарович - биография

Наhанай далай хамта гаталха хуби заяан

Куорка. Дансаран ДоржогутабайХунэй ажабайдал гайхалтай hонин зуйл. Золтой хун зол хубияа оложо, энэ наhандаа жаргаха гэжэ хэлсэхэ. Иимэ hайхан уйлэдэ хуртэhэн Дансаран Шагдарович Зинаида Жамьяновна Доржогутабайтан «уран бэлигтэнэй улгы» гэгдэhэн Хөөрхэ нютагтаа таби гаран жэлэй саана тухеэрhэн буусадаа эбтэй эетэйхэн, аза жаргалтай ажаhуунад.

1957 ондо Хори нютагhаа турэлэйдөө айлшаар бууhан уриханаар миhэрhэн сагаахан шарайтай Зинаида басаган шандааhа ехэтэй, жэбжэгэр, бухэриг Дансаран хубуунэй сэдьхэл зyрхэндэ бухөөр хадуугдажа, айл булэ болохо гэhэн мэдэрэлдэ абтагдаhан байха юм.
Читать дальше

Баяртуев Ринчин-Доржо Гыргеевич

Работая руководителем не боялся никаких трудностей

Куорка. Баяртуев Ринчин-ДоржоРинчин-Доржо Гыргеевич родился в 1930 году в местности Кусоты села Куорка, Кижингинского района в семье колхозника, потому с детства познал тяжелый труд и по мере возможности помогал родному колхозу, семье в годы военного лихолетья. В 7 лет родная мать умерла, нет ни одной фотографии, запечатлевший ее милый образ. Старший брат Дугаржап Гыргеевич ушел в армию, будучи в 9-ом классе и воевал на фронтах ВОВ в составе 2-го Украинского фронта в качестве минера-подрывника. Удивительна военная биография старшего брата, прошедшего две войны. За ратные подвиги был награжден орденом Отечественной войны II степени, многочисленными медалями, в том числе «За победу над Японией».
Читать дальше

«Дайнай хойшолонгуудые бэе дээрээ узэhэнөө дуулгаха хусэлтэйб»

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай дуурэhээр 65 жэлэй ойн ехэ гэгшын баяр тэмдэглэгдэхэеэ байна. Тиигээд бухы боложо байhан гурэн соохи уйлэ хэрэгууд энэ удэртэ зорюулагдана гээшэ ааб даа. Дайнай хара далида сохюулагдаагуй айл гэжэ орон соомнай угыл ёhотой. Бидэ, 1950-аад онуудта турэhэн ухибууд, турэhэн нютагтаа дайнай хойшолонгуудые баhал багасага хараhан, узэhэн байнабди. Манай баабайтанаар Хөөрхэ нютагта зэргэлээд, хоройн хоёр тээ хуршэ hууhан Амгалан баабайтан гэжэ наhатай айлайда би жаахан хоёр дуу хубуудээ дахуулаад лэ, удэрэй арбан таба дахин гэхээр ородог байгааб.

Баяр, Булган, Сэбаан гэжэ зээнэртэйнь ехэ эбтэйгээр наадахабди. Амгалан баабай ундэр томо, жэбжэгэр сэбэр бэетэй, барбагар томонууд нидхэтэй, туни даруу зантай хун байгаа гэжэ hанагдадаг. Ехэ зурхэтэй, 1920-30 онуудаар Монгол хурэтэр гэр булэтэеэ ошоод ерэhэн хун гээд, хунуудэй хөөрэлдэдэгые hанадагби. Хугшэн убгэн хоёр «Сээнгэ» гэжэ нэрэтэй, саб сагаахан буржад гэhэн ута нооhотой, наhатай болошонхой хаб нохойтой байха. Тэрэнээ эдеэлуулхэ болоходоо, Амгалан эжы: «Сээнгэ, яба, амhартаа абаад ерэ!» гэхэдэнь, нохойнь гуйжэ ошоод, эдюурээ амандаа зуугаад ерэхэ, бидэ ямаршье цирк хараhанhаа өөрэгуй хухилдэхэбди.
Читать дальше