Стихи о Куорке

«Хододоо hайхан Хөөрхэмни»

Хада уулаар хуреэлэгдэнхэй
Хужарта нуураар хаяалагданхай
Холо ойроор суурханхай
Хододоо hайхан Хөөрхэмни!

Хаанаш холо ябахадаа
Хөөрхэ нютагаа магтуулдаг
Худэлмэришэ зонойм уринэр
Хубууд басагад олон лэ!

Суурхуулагша шамайгаа, Хөөрхэмни,
Социалис Ажалай Герой
Согто хубуугээрээ омогорхыш
Солынь дуудуулан байгыш!

Бага балшар хуугэдэйшни
Бата хул дээрээ гаратарнь
Бэеэ гамнангуй хумуужуулдэг
Багшанараараа омогорхыш!

Дээшээ гаража ошоходонь
Дуратай ажалаа шэлэхэдэнь
Дунда hургуулиин директор
Дугаржап хубууншни туhалнал!

Автор: Пылжит Бадмаевна Баторова

Нет комментариев