Тема 1. Знакомство. Рассказ о себе. Профессия

1 хэшээл.

Грамматика: 1. Специфические звуки бурятского языка, обозначенные в буквах һ,ү,өө.

2. Правильное употребление местоимений.

Правильно прочитай слова, слоги и сочетания.

Һа  һэ  һо  һу  һү  һөө

Ха  хэ  хо  ху  хү  хөө

Һан  һэн  һон  һун  һүн  һөө

Хан  хэн  хон  хун  хүн  хөө

Һэм һонин   һонин хөөрэ   хара үһэн       өөрөө хөөрэ

Хэм хонин   хара хонин     һара сагаан    һайн хүн

Тематические слова к теме «ЗНАКОМСТВО»

Танилсая – познакомимся

Танилсагты – знакомьтесь

Нэрэ – имя

Һургуули – школа

Һурагша – ученик

Багша – учитель

Һурана – учится

Хүдэлнэ – работает

түрөөб – родился

оедолшон – швея

наймаашан – продавец

эмшэн – врач

Прочитай выражение:

Минии нэрэ     Танай нэрэ         Би һуранаб             Аба хүдэлнэ

Шинии нэрэ     Тэрэнэй нэрэ     Би түрөөб              Эжы — багшаСайн байна!

Тантай танилсажа болохо гү?

Танай нэрэ хэн бэ?

Минии нэрэ Доржо.

Та хэдытэйбта?

Би арбан гурбатайб.

Та хаана байдагбта?

Би Гусиноозерскодо байдагби

Та юу хэдэгбта?

Би һурагшаб.

Би Гусиноозерско гимназида һуранаб.

Би наймадахи класста һуранаб.

Тантай танилсаһандаа баяртайб.

Баяртай!
-Здравствуйте!

-Можно с вами познакомится?

-Как ваше имя?

-Мое имя Доржо.

-Сколько вам лет?

-Мне тринадцать лет.

-Где вы живете?

-Я живу в Гусиноозерске.

-Чем вы занимаетесь?

-Я ученик.

-Я учусь в Гусиноозерской гимназии.

-Я учусь в восьмом классе.

-Я рад с вами познакомиться.

-До свидание!

Упражнение 1. Прочитайте и запомните.

ТА ЮУ ХЭДЭГБТА?                                    ТА  ЯМАР АЖАЛТАЙБТА?

        һурагшаб.                                                        багшаар

Би-   багшаб.                                                 Би -    эмшэнээр         — хүдэлнэб.

        эмшэнби.                                                        наймашанаар

Упражнение 2. Вместо точек подставьте подходящие слова.
 1. …  һургуулида һурана.
 2. …  һургуулида хүдэлнэ.
 3. …  заводто хүдэлнэ.
 4. …  хүниие эмшэлнэ.
 5. …  хубсаһа наймаална.
 6. …  хубсаһа оено.
Слова: наймаашан, аба, һурагша, эмшэн, оедолшон, багша.

Упражнение 3. Ответьте на вопросы.
 1. Танай  нэрэ хэн бэ?
 2. Та ямар фамилитайбта?
 3. Та хаана түрөөбта?
 4. Та хэдытэйбта?
 5. Танай аба хэн гэжэ нэрэтэйб?
 6. Танай эжы хаана хүдэлнэб?
 7. Та сүлөөтэй сагта юу хэнэбта?
Упражнение 4. Внимательно прочитайте, переведите правильно.

Бата: — Сайн байна. Минии нэрэ Бата.

Аюна: — Здравствуйте, меня зовут Аюна.

Б.: — Би һурагша. Энэ минии дүү басаган Баярма.

А.: — Шинии дүү басаган бэрхээр һурадаг гү?

Б.: — Она любит литературу. Она выразительно рассказывает стихи.

А.: — Минии аха Буряад гүрэнэй университедтэ һурана. Тэрэ Улаан-Үдэдэ байдаг. Улаан-Үдэ гое хото.

Б.: -Ши хаана һурадаг?

А.: — Я учусь в Гусиноозерской гимназии в 6 классе.

Упражнение 5. Самостоятельно напиши монолог про себя.

Нет комментариев